Cổ phiếu - Trái phiếu

Thông báo về việc lưu ký Trái Phiếu CII424002

28 Tháng 02. 2024

Chúng tôi, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII/Tổ Chức Phát Hành”) đề cập đến trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá phát hành thành công là 2.813.068.900.000 VNĐ (“Trái Phiếu CII424002”) do CII phát hành theo Thông báo chào bán Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày 03/11/2023 và Báo cáo kết quả chào bán Trái Phiếu ra công chúng ngày 25/01/2024.

Tổ Chức Phát Hành trân trọng thông báo về việc lưu ký Trái Phiếu CII424002 cụ thể như sau:

Xem thông báo

Tin tức liên quan