Kết quả sản xuất kinh doanh

31 Tháng 03

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022

Xem thêm

18 Tháng 11

Công bố thông tin phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ Cổ Phiếu Thưởng của Công Ty

Xem thêm

24 Tháng 08

CBTT: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2022

Xem thêm

27 Tháng 01

báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2020

Xem thêm

05 Tháng 10

công bố thông tin về tình hình tài chính của công ty CII

Trong thời gian qua, để tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty, Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công ty/CII”) đã thực hiện nhiều đợt huy động vốn lớn thông qua việc phát hành các...

Xem thêm

31 Tháng 08

công bố thông tin công văn giải trình báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020

Xem thêm

08 Tháng 04

công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông công bố thông tin giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Xem thêm

29 Tháng 08

CBTT: Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 Tháng đầu năm 2019

Công ty CII trân trọng CBTT: Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 Tháng đầu năm 2019

Xem thêm

26 Tháng 04

Công ty CII công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất kỳ Quý 1 năm 2019

Công ty CII trân trọng kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Quý 1 năm 2019. Trong Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019...

Xem thêm

16 Tháng 04

Công ty CII công bố Báo cáo Thường niên năm 2018

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư bản Báo cáo Thường niên năm 2018 của Công ty. Quý cổ đông và nhà đầu tư có thể tải về bằng đường dẫn bên dưới.

Xem thêm