Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là “Công ty”), là công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai tại Đại hội vào ngày 20/05/2022 và được bổ sung Phụ Lục sửa đổi lần thứ năm vào ngày 23/05/2024

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.