Trước nhu cầu vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ngày càng cao, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước có hạn, cuối năm 2001, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) được thành lập với ba thành viên sáng lập. các cổ đông bao gồm Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HFIU), nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (VYC) và Công Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh (INVESCO).