Trang kết quả kinh doanh là nơi cập nhập và tập hợp các báo cáo mới nhất của CII về tình hình kinh doanh và hoạt động của CII. Bạn cũng có thể cập nhập những báo cáo mới nhất bằng cách đăng kí tin thư của CII hoặc tham gia vào Facebook Fan Page của CII.

bao-cao-bach

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của CII. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của CII.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính toàn bộ công ty mẹ CII với các công ty con được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định.

Các báo cáo tài chính hợp nhất của CII trong năm: