Trang kết quả kinh doanh là nơi cập nhập và tập hợp các báo cáo mới nhất của CII về tình hình kinh doanh và hoạt động của CII. Bạn cũng có thể cập nhập những báo cáo mới nhất bằng cách đăng kí tin thư của CII hoặc tham gia vào Facebook Fan Page của CII.

bao-cao-bach

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của CII. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của CII.

Các báo cáo tài chính của CII trong năm:

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính toàn bộ công ty mẹ CII với các công ty con được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định.

Các báo cáo tài chính hợp nhất của CII trong năm:

Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông của công ty CII được tổ chức thường niên một lần mỗi năm. Mục Đại hội cổ đông cập nhập các thông tin và văn bản về các cuộc họp đại hội cổ đông thường niên cũng như bất thường của CII.

Các tài liệu của các kỳ họp Đại hội cổ đông đã phát hành của CII:

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là một văn bản báo cáo truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của CII trong suốt một năm cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của CII trong năm tiếp theo.

các báo cáo thường niên của CII trong năm: