Cổ phiếu – Trái phiếu

02 Tháng 10

Thời điểm trả lãi và thực hiện chuyển đổi Đợt 6 đối với TPCĐ CII42013

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh...

Xem thêm

02 Tháng 10

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 8 của Trái phiếu CIIB2124002

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở...

Xem thêm

25 Tháng 09

Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 12 của trái phiếu CIIB2024009 (Mã chứng khoán CII120018)

Công ty CII kính gửi Quý cổ đông thông báo lãi suất kỳ tính lãi 12 của trái phiếu CIIB2024009 (Mã chứng khoán CII120018).

Xem thêm

14 Tháng 09

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 10 của trái phiếu CIIB2124001

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu...

Xem thêm

28 Tháng 08

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 11 của Trái phiếu CIIB2024009

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu...

Xem thêm

27 Tháng 07

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII121006)

Công ty CII kính gửi Quý cổ đông báo cáo Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII121006):

Xem thêm

27 Tháng 07

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII120018)

Công ty CII kính gửi Quý cổ đông báo cáo Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII120018):

Xem thêm

27 Tháng 07

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII42013)

Công ty CII kính gửi Quý cổ đông báo cáo Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII42013):

Xem thêm

27 Tháng 07

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII121029)

Công ty CII kính gửi Quý cổ đông báo cáo Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (CII121029):

Xem thêm

14 Tháng 07

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

Công ty CII thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

Xem thêm