Cổ phiếu – Trái phiếu

31 Tháng 05

Công bố thông tin về việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Xem thêm

26 Tháng 05

Công Bố Thông Tin về việc Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bán Cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Triển khai chương trình hoạt động năm 2023 vừa được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Hội Đồng Quản Trị Công ty CII...

Xem thêm

24 Tháng 05

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ LÃI KỲ 10 CỦA MÃ TRÁI PHIẾU CIIB2024009 (MÃ CHỨNG KHOÁN: CII120018)

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên...

Xem thêm

06 Tháng 04

THÔNG BÁO LÃI SUẤT CHO KỲ TÍNH LÃI 09 CỦA TRÁI PHIẾU CIIB2124001 (MÃ CHỨNG KHOÁN: CII121006)

Xem thêm

03 Tháng 04

công bố thông tin hội đồng quản trị thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để trình ĐHĐCĐ

Xem thêm

03 Tháng 04

Thông báo thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi CII42013 đợt 5

Xem thêm

31 Tháng 03

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 6 của mã trái phiếu CII121029

Xem thêm

29 Tháng 03

Công Bố Thông Tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Xem thêm

16 Tháng 03

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ LÃI KỲ 08 CỦA MÃ CHỨNG KHOÁN CII121006

Xem thêm

14 Tháng 03

CBTT về việc thanh toán trái phiếu CIIBOND2020-02

Xem thêm