Cổ phiếu – Trái phiếu

19 Tháng 04

Thông báo giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Dương Quang Châu

Xem thêm

16 Tháng 04

Thông báo giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Trần Yến Vy

Xem thêm

15 Tháng 04

Thay đổi vốn điều lệ tại công ty Khu Bắc Thủ Thiêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và nhu cầu sử dụng vốn thực tế tại Công...

Xem thêm

05 Tháng 04

Trái phiếu niêm yết mã CII424002 được bắt đầu giao dịch từ ngày 11/04/2024

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: CII đã nhận được Thông Báo số 1658/TB-SGDHN ngày 04/04/2024 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày...

Xem thêm

03 Tháng 04

Trái phiếu chuyển đổi mã CII424002 được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Công Ty đã nhận được Quyết Định số 227/QĐ-SGDHN ngày 02/04/2024 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về...

Xem thêm

02 Tháng 04

Thời gian chi trả lãi trái phiếu và thực hiện chuyển đổi Đợt 7 đối với trái phiếu CII42013

Công bố thông tin về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái Phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, mã trái phiếu CII42013: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng...

Xem thêm

01 Tháng 04

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu CII424002

Công ty CII kính gửi đến Quý cổ đông “Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu CII424002”.

Xem thêm

01 Tháng 04

Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu CII424002

Công ty CII kính gửi đến Quý cổ đông “Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu CII424002 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu CII424002”.

Xem thêm

29 Tháng 03

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 1 của Trái Phiếu CII424002

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho...

Xem thêm

29 Tháng 03

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 10 của Trái Phiếu CIIB2124002 (Mã chứng khoán: CII121029)

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho...

Xem thêm