Cổ phiếu – Trái phiếu

18 Tháng 07

Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu NBB

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nhằm triển khai việc tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy...

Xem thêm

18 Tháng 07

Đính chính Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CIIB2124001 (CII121006)

Công ty CII Đính chính Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp số  609/2024/BC-CII ngày 11/07/2024)

Xem thêm

18 Tháng 07

Đính chính Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII42013

Công ty CII Đính chính Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp số608/2024/BC-CII ngày 11/07/2024

Xem thêm

11 Tháng 07

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán các trái phiếu CII424002, CII42013, CIIB2124001, CIIB2024009, CIIB2124002

Công ty CII Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CII424002, CII42013, CIIB2124001, CIIB2124009, CIIB2124002  

Xem thêm

08 Tháng 07

HĐQT thông qua việc (i) điều chỉnh một số nội dung trong PAPH và (ii) hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chào bán ra công chúng với tổng giá trị 300 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 08 tháng 07 năm 2024, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc điều...

Xem thêm

05 Tháng 07

Báo cáo kết quả giao dịch TPCĐ của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch TPCĐ của người nội bộ – Cao Thị Ngọc Vân

Xem thêm

05 Tháng 07

Báo cáo kết quả giao dịch TPCĐ của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch TPCĐ của người nội bộ – Nguyễn Thị Thu Trà

Xem thêm

05 Tháng 07

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Trường Hoàng.

Xem thêm

04 Tháng 07

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu CII424002 ra công chúng ngày 25/01/2024 đã được kiểm toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu CII424002 ra công chúng ngày...

Xem thêm

01 Tháng 07

HĐQT thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 300 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“Công ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 01 tháng 07 năm 2024, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua các công...

Xem thêm