Đại hội cổ đông của công ty CII được tổ chức thường niên một lần mỗi năm. Trang Đại hội cổ đông cập nhập các thông tin và văn bản về các cuộc họp đại hội cổ đông thường niên cũng như bất thường của CII..