TẦM NHÌN

Phát triển trở thành một trong những tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu otại Việt Nam, trong đó chú trọng các dự án thuộc lĩnh vực cầu đường, giao thông, sản xuất nước sạch và xử lý nước.

SỨ MỆNH

Đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu vì sự phát triển bền vững của xã hội

Hợp tác chân thành và có trách nhiệm với các đối tác để cùng đạt được lợi nhuận hợp lý, đảm bảo lợi ích thỏa đáng cho các cổ đông.

Tạo điều kiện và cơ hội cho mọi thành viên trong Công ty phát huy tài năng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần xứng đáng với sự đóng góp của mỗi người.

MỤC TIÊU

Tham gia quá trình xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, sản xuất và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải.

Góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hình thành một công ty tài chính có năng lực huy động vốn, một đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng.

Hình thành các kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung và dài hạn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển hạ tậng kỹ thuật;