Bản trình bày (Presentation) cho nhà đầu tư là bản trình bày tổng quát các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, … của công ty mẹ và các công ty con do chính công ty CII thực hiện để gửi tới và giới thiệu cho các nhà đầu tư quan tâm đến CII.