Cổ phiếu - Trái phiếu

UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu CII của HFIC và GS

23 Tháng 02. 2016

Ngày 01/02/2016, UBCKNN đã chấp thuận Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của HFIC và các NĐT do Goldman Sachs Asset Management (GS) quản lý. Do đó, VĐL của CII được điều chỉnh tăng lên 2.601.608.070.000 đồng. Đồng thời, công ty CII trân trọng thông báo đến quý NĐT nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động CII được điều chỉnh tháng 02/2016 đính kèm.

Xem điều lệ và thông báo

Tin tức liên quan