Cổ phiếu - Trái phiếu

Norges Bank đăng kí mua 1.889.000 cổ phiếu CII

04 Tháng 03. 2016

Ngày 02/03/2016, Norges Bank đã có công văn đăng kí mua vào thêm 1.889.000 cổ phiếu CII. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 07/03/2016 đến ngày 06/04/2016 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Ngân hàng của Nauy này hiện đang nắm giữ 3.600.000 cổ phiếu CII (1,44%). Nếu giao dịch thành công, Norges Bank sẽ sở hữu 5.498.000 cổ phiếu CII, tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 2,19%.

Xem văn bản

Tin tức liên quan