Cổ phiếu - Trái phiếu

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 11 của Trái phiếu CIIB2024009

28 Tháng 08. 2023

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2024009

Mã chứng khoán: CII120018

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000  đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2023

Lý do: Thanh toán lãi Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 28/06/2023 đến và không bao gồm ngày 28/09/2023).

Xem thông báo

Tin tức liên quan