Cổ phiếu - Trái phiếu

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 10 của trái phiếu CIIB2124001

14 Tháng 09. 2023

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2124001

Mã chứng khoán: CII121006

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000  đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023

Lý do: Thanh toán lãi Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 13/07/2023 đến và không bao gồm ngày 13/10/2023).

Xem thông báo

 

Tin tức liên quan