Cổ phiếu - Trái phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu CII121006

22 Tháng 02. 2024

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Ngày 22/02/2024, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị Quyết số 73/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu của Trái Phiếu CII121006 có tổng mệnh giá 590 tỷ đồng do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM phát hành ngày 13/04/2021 (Chi tiết tại Thông báo đính kèm)

Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan