Thông tin công bố

HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐBT 2023

25 Tháng 08. 2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Nhằm triển khai Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2023 (“ĐHĐCĐBT”), ngày 25/08/2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thống nhất thông qua (i) việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và (ii) định hướng phát triển chiến lược trong giai đoạn 2024 – 2023 để trình ĐHĐCĐBT được tổ chức vào ngày 19/09/2023.

Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan