Thông tin công bố

[CBTT] Công ty CII tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

17 Tháng 03. 2016

Công ty CII trân trọng thông báo tới quý cổ đông

Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT (NK 2012-2017), theo đó, Hội đồng quản trị CII đã thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường xuyên năm 2015. Đồng thời, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Ngày 16/03/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị CII đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-HĐQT-CII về việc chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 dự kiến là ngày 31/03/2016.

Trân trọng.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xem Công Bố Thông Tin tại đây

Tin tức liên quan