Cổ phiếu - Trái phiếu

Goldman Sachs tiếp tục bán 3.000.000 cp CII

25 Tháng 04. 2016

Hai quỹ thuộc Cayman Island là Master Fund Holdings Ltd. và Peconic Holdings Ltd. của Goldman Sachs đã bán tổng cộng 3.000.000 cổ phiếu CII.

Quỹ Master Fund Holdings Ltd bán 1.800.000 cổ phiếu CII và quỹ Peconic Holding Ltd. bán 1.200.000 cổ phiếu CII. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 25/04/2016. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, Goldman Sachs còn nắm 20.781.921 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 8,3%.

Trước đó, vào ngày 19/04/2016, Goldman Sachs cũng đã bán 945.470 cổ phiếu CII thông qua 2 quỹ AMA Fund Holdings (Cayman) Ltd. (bán 1.767.280 cổ phiếu CII) và Aquamarine Holdings (Cayman) Ltd. (bán 1.178.190 cổ phiếu CII).

xem báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm NĐT nước ngoài

Tin tức liên quan