Thông tin công bố

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 33 ngày 25/08/2023

29 Tháng 08. 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau:

Ngày 29/08/2023, Công Ty đã nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 33 ngày 25/08/2023 (đính kèm) về việc thay đổi Ngày cấp thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật như sau:

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
22/11/2021 10/07/2023
Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan