Thông tin công bố

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

06 Tháng 09. 2023
Xem thông tin công bố

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Ngày 06/09/2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị Quyết số 48/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc bỏ nội dung về Điều Khoản Chống Pha Loãng tại Điểm 31 Mục I Điều 1 của Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 38/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 26/06/2023.

Tin tức liên quan