Thông tin công bố

[CBTT] nội dung họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10/03/2023

10 Tháng 03. 2023
Xem thông tin công bố
  1. Thông qua Kế Hoạch Tài Chính năm 2023.

2. Thông qua kế hoạch chia Cổ Phiếu Thưởng (14%) và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (12%) để trình Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện trong thời gian tới.

3. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐTN”) (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 14/03/2023).

Tin tức liên quan