Thông tin công bố

CII triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

04 Tháng 12. 2023

Ngày 04/12/2023, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) đã ban hành Nghị Quyết số 59/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ“) bất thường.

Theo đó, CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 25/12/2023.
  2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết).
  3. Thời gian tổ chức: Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường.
  4. Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường.
  5. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành của Trái phiếu chuyển đổi (Gói 2) đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 và một số vấn đề khác (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế.
Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan