Thông tin công bố

CBTT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 21/05/2024)

21 Tháng 05. 2024

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 tổ chức lần 2 vào ngày 21/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan