Thông tin công bố

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (lần 2)

27 Tháng 02. 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Nghị Quyết và Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (Lần 2) ngày 27/02/2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (đính kèm)

Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan