Cổ phiếu - Trái phiếu

Dragon Capital mua không thành công 2.3 triệu cổ phiếu CII

28 Tháng 12. 2016

Dragon Capital thông qua quỹ đầu tư DC Development Markets Strategies Public Limited Company (Ireland) (sau đây gọi là quỹ DC) đã không mua 2.300.000 cổ phiếu CII như đã đăng kí trước đó.

Hiện nay, quỹ DC đang nắm giữ 364.327 cổ phiếu CII. Lý do quỹ DC không mua cổ phiếu CII như đã đăng kí do giá không phù hợp.

Xem Báo cáo kết quả giao dịch

Tin tức liên quan