Công ty thành viên

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi cho MPTC

15 Tháng 03. 2016

Ngày 12/03/2015, Công ty CII công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu có quyền hoán đổi riêng lẻ cho Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC). Công ty CII phát hành trái phiếu có quyền hoán đổi thành cổ phiếu công ty CII B&R (HOSE: LGC), không có tài sản đảm bảo.

Phương thức thanh toán lãi:

  • Thanh toán lãi 1 lần/1 năm vào Ngày phát hành
  • Thanh toán gốc: 1 lần vào ngày đáo hạn trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện quyền hoán đổi hoặc khi trái phiếu đến hạn thanh toán do xảy ra Sự kiện vi phạm hoặc thanh toán gốc bằng cổ phần công ty CII B&R do CII nắm giữ vào ngày mà trái chủ thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu.
  • Trái chủ thực hiện quyền hoán đổi trước Ngày thanh toán lãi sẽ không được nhận lãi Trái phiếu  kẻ từ ngày trả lãi gần nhất cho đến ngày thực hiện hoán đổi.
Xem báo cáo tại đây

Tin tức liên quan