2022

30 Tháng 12

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả Lãi kỳ 5 của mã trái phiếu CII121029

Xem thêm

28 Tháng 12

Thông báo lãi suất cho Kỳ Tính Lãi 08 của Trái Phiếu CIIB2124001 (mã chứng khoán: CII121006)

Xem thêm

13 Tháng 12

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 7 của mã chứng khoán CII121006

Xem thêm

13 Tháng 12

Thông báo lãi suất cho Kỳ Tính Lãi 09 của các Trái phiếu theo phụ lục I đính kèm (“Trái phiếu”)

Xem thêm

12 Tháng 12

Báo cáo giao dịch của người có liên quan-Phạm Thị Thúy Hằng

Xem thêm

08 Tháng 12

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản của mã trái phiếu CII42013

Xem thêm

07 Tháng 12

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản của mã trái phiếu CII120018

Xem thêm

07 Tháng 12

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản của mã trái phiếu CII121006

Xem thêm

06 Tháng 12

Công bố thông tin điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 32 và Điều lệ sửa đổi

Xem thêm

29 Tháng 11

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức Kỳ 8 năm 2022 của mã trái phiếu CII120018

Xem thêm