2020

29 Tháng 12

báo cáo kết quả phát hành 500 Tỷ trái phiếu ra công chúng

Xem thêm

23 Tháng 12

CẬP NHẬT THÔNG TIN DỰ ÁN TRUNG LƯƠNG MỸ THUẬN THÁNG 12 – 2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin tiến độ Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận  

Xem thêm

22 Tháng 12

công bố thông tin về việc chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD

Xem thêm

09 Tháng 12

công bố thông tin công ty cii đăng ký mua cổ phiếu CEE

Xem thêm

09 Tháng 12

Công bố thông tin về việc chào bán Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành ra công chúng 500 tỷ

Xem thêm

03 Tháng 12

công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty CII đã chấp thuận thông qua phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản ra công chúng (mã trái phiếu: CIIB2024009) với giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng

Xem thêm

30 Tháng 11

Báo cáo tình hình sử dụng vốn CII42013

Xem thêm

11 Tháng 11

Báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu ra công chúng

Xem thêm

09 Tháng 11

công bố thông tin Hội Đồng Quản Trị công ty CII đã có quyết định về việc kiến nghị tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 70% xuống 49%

 

Xem thêm

04 Tháng 11

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Xem thêm