2021

01 Tháng 04

công bố thông tin về việc hủy công bố thông tin số 133/2021/CV-CII ngày 01/04/2021

Xem thêm

01 Tháng 04

công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020

Xem thêm

01 Tháng 04

công bố thông tin về việc bổ nhiệm kế toán trưởng và trưởng ban kiểm toán nội bộ

Xem thêm

30 Tháng 03

công bố thông tin về tình hình triển khai đề xuất dự án Đường trên cao Bắc – Nam TP Hồ Chí Minh

 

Xem thêm

24 Tháng 03

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI, KHÔNG KÈM CHỨNG QUYỀN, KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN VÀ XÁC LẬP NGHĨA VỤ TRẢ NỢ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG 590 TỶ

Xem thêm

19 Tháng 03

công bố thông tin về tình hình triển khai thu giá dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội

Công ty CII kính cập nhật đến Quý cổ đông về tình hình triển khai thu giá dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội như sau: Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 18/03/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành...

Xem thêm

15 Tháng 03

công bố thông tin về tình hình triển khai thu giá dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí Xa lộ hà nội

Ngày 15/03/2021, CII nhận được Thông báo số 130/TB-VP ngày 12/03/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình tại buổi họp triển khai kết luận của...

Xem thêm

10 Tháng 03

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LGC

Xem thêm

05 Tháng 03

công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem thêm

03 Tháng 03

công bố thông tin về nội dung cuộc họp HĐQT CII ngày 03/03/2021

Ngày 03/03/2021, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM đã họp và thông qua một số nội dung như sau: 1. Chi trả cổ tức cho cổ đông 2. Triệu tập và chốt danh sách cổ...

Xem thêm