2018

28 Tháng 12

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thêm

28 Tháng 12

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm

27 Tháng 12

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm

12 Tháng 12

Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung họp ngày 11/12/2018

Xem thêm

10 Tháng 12

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Lê Thành Cường

Xem thêm

10 Tháng 12

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm

07 Tháng 12

Công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB

Ngày 05/12/2018, công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên thành 44%. Sau khi hoàn tất mua 323.500 cổ phiếu NBB, công ty...

Xem thêm

07 Tháng 12

Công ty CII phát hành 3.000.000 cổ phiếu ESOP năm 2016 và 2017

Ngày 07/12/2018, công ty CII đã công bố thông tin chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên năm 2016 và 2017. Trong đó, số lượng cổ phiếu ESOP năm 2016 là 1.500.000 cổ phiếu CII và 1.500.000 cổ phiếu...

Xem thêm

28 Tháng 11

Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Xem thêm

27 Tháng 11

Công ty CII thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Ngày 27/11/2018, Công ty CII đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23 ngày 21/11/2018 (đính kèm) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20,...

Xem thêm