Báo cáo bạch là bản báo cáo thông tin minh bạch do CII thực hiện được công bố rộng rãi ra công chúng và các cơ quan chức năng nhằm mục đích phát hành cổ phiếu huy động vốn, hay thực hiện niêm yết trên thị trường vốn.

bao-cao-bach