Cổ phiếu - Trái phiếu

Tổng giám đốc công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã bán 2.210.000 cổ phiếu CII

29 Tháng 05. 2017

Ngày 29/05/2016, Tổng giám đốc Công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã bán thành công 2.210.000 cổ phiếu CII.

Sau khi thực hiện giao dịch, ông Lê Quốc Bình hiện chỉ còn nắm giữ 450.747 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,19%. Giao dịch được thực hiện từ 24/05/2017 tới 29/05/2017 theo phương thức thỏa thuận.

Xem Báo Cáo GIao dịch Cổ phiếu

Tin tức liên quan