Thông tin công bố

Nội dung HĐQT Công ty CII thống nhất trình Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

26 Tháng 03. 2019

Ngày 26/03/2019, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty CII) đã họp để thông qua một số nội dung như sau:

A. Một số nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) sắp tới:

Bên cạnh những nội dung cơ bản (chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết, tổ chức ĐHĐCĐ,…), HĐQT CII đã thông qua và sẽ trình ĐHĐCĐ một số vấn đề lớn như sau:

 1. Kế hoạch tài chính năm 2019:

Bước vào năm 2018 với các yếu tố ban đầu thuận lợi, CII đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 khá cao. Tuy nhiên, đã có những thay đổi bất khả kháng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Những yếu tố này không những gây ảnh hưởng lớn đến dòng tiền vào của CII mà còn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, phá vỡ tất cả các dự tính, dự báo của CII trong năm 2018.

Do đó, bước sang năm 2019, công ty đặt ra một số mục tiêu trọng yếu như sau:

 • Lấy lại hình ảnh của công ty và niềm tin của cổ đông một cách toàn diện, trên tất cả các phương diện từ hiệu quả hoạt động, kế hoạch doanh thu/lợi nhuận, cho đến kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông.
 • Tập trung mọi nguồn nhân lực và vật lực để phát triển các dự án trọng điểm hiện hữu trong danh mục như: dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án BT Thủ Thiêm, mở rộng Xa Lộ Hà Nội, mở rộng Quốc lộ 60, 152 Điện Biên Phủ,…
 • Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng giảm các khoản vay ngắn hạn, tăng vay dài hạn và giảm tỷ lệ nợ/vốn, thanh lý các tài sản không tạo được dòng tiền mạnh.

Vì vậy, HĐQT đã thông qua kế hoạch tài chính 2019 để trình ĐHĐCĐ như sau:

 • Doanh thu: 5.400.000 triệu đồng
 • Chi phí: 4.700.000 triệu đồng
 • LNST công ty mẹ hợp nhất (không trừ lợi thế thương mại): 932.000 triệu đồng
 • LNST công ty mẹ hợp nhất (sau khi trừ lợi thế thương mại): 717.000 triệu đồng
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: tối đa 32%

Với kế hoạch như trên, dự kiến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất sẽ đạt 932 tỷ đồng (trước giảm trừ lợi thế thương mại).

Công ty đặc biệt lưu ý với Quý cổ đông rằng, kế hoạch lợi nhuận nêu trên chỉ có thể hoàn thành nếu không xảy ra tình huống thay đổi chính sách theo hướng bất lợi so với tình hình hiện nay, như đã từng xảy ra trong năm 2018.

 1. Thay đổi thành viên HĐQT:

HĐQT đã thống nhất thông qua và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ:

 • Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT CII của ông Dominic Scriven theo nguyện vọng cá nhân;
 • Bổ nhiệm ông Dương Trường Hải làm thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Dominic Scriven.

B. Một số nội dung khác:

 • Thông qua tổng thể phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền (“Trái Phiếu”) để đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới.
 • Ngày 26/03/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-HĐQT-CII về việc chấp thuận cho CII góp vốn vào dự án Thủ Thiêm River Park (“TTRP”) với tỷ lệ tương đương 43,75%.
Xem Công Bố Thông tin

Tin tức liên quan