Cổ phiếu - Trái phiếu

Mua 856.390 cổ phiếu NBB, công ty CII đã nắm giữ hơn 33% tỷ lệ sở hữu của Công ty Năm Bảy Bảy

08 Tháng 01. 2018

Vào ngày 05/01/2018, công ty CII đã mua thành công thêm 856.390 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Như vậy, số lượng cổ phiếu NBB mà công ty CII nắm giữ đã tăng từ 30.782.262 cổ phiếu lên thành 31.638.652 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ sở hữu 33,04% (trên tổng số 95.772.699 cổ phiếu NBB đang lưu hành).

Báo Cáo kết quả giao dịch

Tin tức liên quan