Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

Văn phòng: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 – Fax: (84.28) 3636 7100 – Email: info@cii.com.vn