Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính toàn bộ công ty mẹ CII với các công ty con được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định.

Báo cáo trong năm

Chúng tôi đang cập nhập thông tin này. Xin quý khách vui lòng quay lại vào lần sau.

Chúng tôi đang cập nhập thông tin này. Xin quý khách vui lòng quay lại vào lần sau.

Chúng tôi đang cập nhập thông tin này. Xin quý khách vui lòng quay lại vào lần sau.

Chúng tôi đang cập nhập thông tin này. Xin quý khách vui lòng quay lại vào lần sau.

Chúng tôi đang cập nhập thông tin này. Xin quý khách vui lòng quay lại vào lần sau.

Chúng tôi đang cập nhập thông tin này. Xin quý khách vui lòng quay lại vào lần sau.