Thông tin công bố

HĐQT CII thông qua việc phát hành thêm hơn 123 triệu cổ phiếu CII và hơn 17 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho quỹ RAM

24 Tháng 07. 2017

Ngày 24/07/2017, Hội đồng Quản trị CII đã họp để thông qua một số nội dung chủ yếu sau:

 1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Với chủ trương kêu gọi đầu tư dưới hình thức PPP của Chính Phủ, ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào cơ sở hạ tầng, trong khi số lượng các dự án cơ sở hạ tầng có tính khả thi về tài chính chỉ có hạn, dẫn đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng đang có sự cạnh tranh khá gay gắt.

Do đó, từ năm 2016 trở đi, CII chỉ tập trung nguồn lực để đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, mua lại những dự án hiệu quả đã đi vào khai thác và tiếp tục thi công các dự án hiện hữu để đảm bảo các dự án về đích đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian sắp tới, việc giải ngân vốn sẽ tập trung vào các dự án như: Dự án 152 Điện Biên Phủ, hợp tác đầu tư với HongKong Land để phát triển một số dự án bất động sản trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội, Dự án BOT cầu đường Bình Triệu (phần 2 – giai đoạn 2), …

Nhằm chuẩn bị nguồn vốn cho CII trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị CII đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

 • Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: dự kiến 123.122.452 cổ phiếu.
  • Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.846.836.780.000 đồng.
  • Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
  • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được hưởng 02 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
 • Chào bán riêng lẻ cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management hoặc đơn vị được ủy thác bởi Quỹ (RAM):

ĐHĐCĐ đã chấp thuận trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu thì Trái Chủ RAM được quyền mua cổ phần mới dưới hình thức phát hành riêng lẻ và việc mua cổ phần mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông.

Do đó, CII sẽ chào bán riêng lẻ cho RAM như sau:

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: dự kiến 17.715.584 cổ phiếu
 • Giá chào bán: 26.040 đồng/cổ phiếu
  1. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và một số nội dung khác (nếu có).
  2. Giao Tổng giám đốc ký và triển khai các công việc cần thiết liên quan đến việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nói trên.

Tin tức liên quan