Cổ phiếu - Trái phiếu

Goldman Sachs bán hơn 7,8 triệu cổ phiếu CII

14 Tháng 11. 2017

Ngày 8/11/2017, Goldman Sachs đã bán 7.870.150 cổ phiếu CII thông qua 2 công ty Master Fund Holdings (Cayman) Ltd. và Peconic Holdings (Cayman) Ltd.

Trước đó, Goldman Sachs thông qua 2 công ty trên đã nắm giữ 18.481.921 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 7,51%. Sau khi thực hiện giao dịch, Goldman Sachs còn 7.870.150 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 4,31%.

Trân trọng

Xem Báo Cáo Giao Dịch

Tin tức liên quan