Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty VIP Infrastructure Holding PTE. LTD đã bán hơn 6,2 triệu cổ phiếu CII

23 Tháng 11. 2017

Ngày 23/11/2017, công ty VIP Infrastructure Holding PTE. LTD (VIP) đã bán 6.269.840 cổ phiếu CII từ ngày 30/10/2017 tới ngày 22/11/2017.

Giao dịch đã được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty VIP đã giảm số cổ phiếu CII nắm giữ từ 10.269.840 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ sở hữu 4,17% vào ngày 25/10/2017) xuống còn 4.000.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 1,62%.

Xem thông báo giao dịch

 

Tin tức liên quan