Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty VIP Infrastructure bán thành công 11.300.000 cổ phiếu CII

11 Tháng 10. 2017

Công ty CII mới nhận được thông báo công ty VIP Infrastructure Holdings PTE. LTD (công ty VIP) đã bán thành công 11.300.000 cổ phiếu CII.

Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty VIP chỉ còn nắm giữ 10.269.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu 4,17%.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 25/09/2017 đến ngày 06/10/2017.

Xem Báo Cáo Giao dịch

Tin tức liên quan