Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty Tân Tam Mã đăng ký mua 3,9 triệu cổ phiếu CII

03 Tháng 04. 2017

Ngày 03/04/2017, công ty Tân Tam Mã đã đăng ký mua 3.900.000 cổ phiếu CII với mục đích đầu tư sở hữu cổ phần tại công ty CII.

Trước đó, công ty Tân Tam Mã đã sở hữu 6.100.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ nắm giữ 2,53%.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, công ty Tân Tam Mã sẽ nắm giữ 10.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ nắm giữ 4,14%.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 07/04/2017 tới ngày 07/05/2017 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh hay thỏa thuận.

Xem Thông báo Giao dịch Cổ phiếu

 

Tin tức liên quan