Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty Tân Tam Mã đăng kí mua 2.000.000 cổ phiếu CII

14 Tháng 11. 2018

Công ty Tân Tam Mã vừa đăng kí mua thêm 2.000.000 cổ phiếu CII của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đã đăng kí mua thêm 2.000.000 cổ phiếu CII với mục đích sở hữu cổ phần tại Công ty CII.

Hiện nay, công ty Tân Tam Mã đang nắm giữ 5.900.270 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 2,411%. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, số cổ phiếu CII mà công ty Tân Tam Mã nắm giữ sẽ tăng lên thành 7.900.270 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 3,228%.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 19/11/2018 đến ngày 18/12/2018.

Xem Báo cáo kết quả giao dịch

Tin tức liên quan