Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty Tân Tam Mã đăng kí bán hơn 2.000.000 cổ phiếu CII

21 Tháng 08. 2018

Ngày 21/08/2018, Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã đăng kí bán 2.100.270 cổ phiếu CII để trả nợ vay cho Công ty CP Chứng khoán Bản Việt.

Hiện nay, Công ty Tân Tam Mã nắm giữ 8.000.270 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 3,269% (tính trên tổng số 244.713.403 cổ phiếu CII đang lưu hành). Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Công ty Tân Tam Mã chỉ còn nắm giữ 5.900.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 2,411%.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/08/2018 tới ngày 21/09/2018 bằng phương thức giao dịch thỏa thuận.

Xem Báo Cáo Giao Dịch

Tin tức liên quan