Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty Tân Tam Mã bán thành công 2.000.000 cổ phiếu CII

05 Tháng 10. 2017

Ngày 05/10/2017, công ty Tân Tam Mã đã bán thành công 2.000.000 cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh.

Như vậy, công ty Tân Tam Mã chỉ còn nắm giữ 8.000.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,25% (tính trên tổng số 246.244.905 cổ phiếu CII đang lưu hành). Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 02/10/2017 tới ngày 05/10/2017.

Xem Thông Báo Kết QUả

Tin tức liên quan