Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII tiếp tục mua hơn 820.000 cổ phiếu NBB, nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,81%

22 Tháng 02. 2017

Sau khi nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 22,52%, công ty CII tiếp tục mua thêm 820.840 cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,81%.

Cụ thể, giao dịch đã được hoàn tất vào ngày 21/02/2017, với lý do thực hiện là cơ cấu lại danh mục đầu tư. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty CII hiện đang nắm giữ 15.201.585 cổ phiếu NBB (so với 14.380.745 cổ phiếu trước đây).

Xem Báo cáo kết quả

Tin tức liên quan