Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII tiếp tục đầu tư mua 810.000 cổ phiếu NBB

11 Tháng 03. 2019

Sau khi mua 1.500.210 cổ phiếu NBB vào ngày 06 – 07/03/2019, công ty CII tiếp tục mua thành công 810.000 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vào ngày 08/03/2019.

Như vậy, công ty CII đã tiếp tục tăng số lượng cổ phiếu NBB nắm giữ lên thành 45.177.752, chiếm tỷ lệ sở hữu 45,03% trên tổng số 100.336.256 cổ phiếu NBB đang lưu hành.

Lý do thay đổi sở hữu là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Xem Báo Cáo Kết Quả

Tin tức liên quan