Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu Doanh Nghiệp không chuyển đổi

10 Tháng 08. 2017

Căn cứ danh mục dự án đầu tư và nhu cầu vốn sắp tới, ngày 10/08/2017, Hội đồng Quản Trị công ty CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT (NK2017-2022) với một số điều khoản cơ bản như sau:

  • Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 300.000.000.000 đồng
  • Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/ Trái Phiếu
  • Khối lượng chào bán: tối đa 3.000.000 Trái Phiếu
  • Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.
  • Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
  • Kỳ hạn Trái Phiếu: 2 năm
  • Lãi suất Trái Phiếu: 10,5%/năm
  • Kỳ tính lãi và thanh toán lãi: 06 tháng/lần, trả lãi sau
  • Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Nguồn tiền trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Doanh nghiệp.
  • Mục đích phát hành Trái Phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp.
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan