Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 53,66% với giao dịch mua hơn 8.900.000 cổ phiếu LGC

17 Tháng 02. 2017

Ngày 17/02/2016, công ty CII đã thực hiện giao dịch mua 8.988.570 cổ phiếu LGC để tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 53,66%.

Cụ thể, công ty CII đã đăng ký mua 9.546.310 cổ phiếu LGC bằng phương thức giao dịch khớp lệnh. Nhưng do đặt lệnh mua không khớp nên chỉ mua được 8.988.570 cổ phiếu LGC. Qua đó, công ty CII đã tăng số lượng cổ phiếu LGC  sở hữu từ  94.499.342 (tỷ lệ 49%) lên 103.487.912 cổ phiếu (tỷ lệ 53,66%).

Xem Báo Cáo

Tin tức liên quan