Chưa được phân loại

Công ty CII sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.

20 Tháng 03. 2018

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/03/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã họp và thông qua một số nội dung sau:

  1. Chấp thuận cho Công Ty phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo theo một số điều khoản chính như sau (“Trái Phiếu”):
  • Tổng giá trị trái Phiếu phát hành: 200 tỷ đồng;
  • Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái Phiếu;
  • Khối lượng chào bán: 2.000.000 Trái Phiếu;
  • Kỳ hạn: 02 năm;
  • Thời gian phát hành dự kiến: 06 tháng đầu năm 2018;
  • Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp;
  • Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Công Ty.
  1. Bên cạnh đó, HĐQT chấp thuận cho CII xúc tiến phương án phát hành khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi một tổ chức tài chính quốc tế.

Hiện nay, CII và tổ chức tài chính quốc tế đang thống nhất một số nội dung cơ bản về điều kiện bảo lãnh trái phiếu và mức phí liên quan. Sau khi hai bên thống nhất chính thức các điều kiện liên quan đến bảo lãnh trái phiếu, Công ty sẽ trình HĐQT thông qua đề án phát hành trái phiếu chi tiết.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan