Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII sẽ mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ

14 Tháng 05. 2018

Theo quy định tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu về việc phát hành 60 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (“gọi tắt là NĐT”) trong năm 2017, bắt đầu từ năm thứ 2  trở đi, NĐT được phép  thực hiện chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD giá trị trái phiếu thành cổ phiếu CII, số lượng cổ phiếu tương ứng cho việc thực hiện chuyển đổi này là 35.329.870 cổ phiếu.

Hiện nay, CII đang nắm giữ 33.561.510 cổ phiếu quỹ. Do đó, để đảm bảo trong trường hợp NĐT chuyển đổi hết 60 triệu USD giá trị trái phiếu thành cổ phiếu CII, CII cần phải thực hiện mua thêm số lượng cổ phiếu quỹ là 1.768.360 cổ phiếu (35.329.870 cổ phiếu – 33.561.510 cổ phiếu đã mua).

Ngày 14/05/2018, Hội đồng quản trị CII (HĐQT) ban hành Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) về việc chấp thuận cho CII mua thêm số lượng cổ phiếu quỹ với một số nội dung cụ thể như sau:

  • Phê duyệt khối lượng cổ phiếu được mua để làm cổ phiếu quỹ là: 1.768.360 cổ phiếu.
  • Thời gian mua cổ phiếu quỹ: ngay sau khi được chấp thuận của UBCKNN.
  • Giá mua cổ phiếu quỹ: không vượt quá giá đóng cửa bình quân 30 ngày trước ngày ban hành Nghị quyết HĐQT về phê duyệt mua cổ phiếu quỹ.
Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan