Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII phát hành thành công 370 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

28 Tháng 02. 2019

Công ty CII vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 370.000 trái phiếu riêng lẻ có giá trị 370.000.000.000 đồng.

Loại hình trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức Phát hành Trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu 03 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất dự kiến 9%/năm – 9,5%/năm, được cố định cho toàn bộ kỳ hạn của Trái phiếu.

Gốc  của Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu đã ký với Nhà đầu tư).

Lãi của Trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần.

Xem Công Bố Kết Quả

Tin tức liên quan